Общи теми

Дял на публичния сектор сред наетите в икономиката, %

Източници: OECD Government at a Glance 2011 и 2009, Национален статистически институт (България не е член на ОИСР и данните не са изцяло сравними); със * са отбелязани страните, за които данните са от 2005; В публичния сектор се включват както бюджетният сектор, така и държавните предприятия.

 

Macro Watch

 

Варианти за икономическа политика

Предимства и недостатъци

 

http://osi.bg/?cy=10&lang=1&program=1&action=2&news_id=597

 

Днес, 20 май 2013 г. групата Macro Watch публикува доклад на тема „Варианти за икономическа политика. Предимства и недостатъци“. Докладът е опит за подреждане, анализ и приоритизиране на идеи и предложения, насочени към икономически растеж , просперитет и намаляване на бедността в България.

2

БМА ще изпраща млади учени на среща с Нобелови лауреати по икономика

Български учени ще могат да вземат участие в срещи с Нобелови лауреати по икономика благодарение на споразумение, чийто български партньор е Българската макроикономическа асоциация. Още на следващата пета по ред среща с Нобелови лауреати по икономика през 2014 година ще могат да участват 2-4 млади учени от български университети и институти, като БМА и фондация Линдау ще покрият по 50% от разходите.

9

Георги Стоев – гост блогър

twitter.com/gstoeff

Концепцията за свободата присъства във всеки качествен макроикономически анализ. С нея професионалните икономисти сме свикнали до степен, в която няма нужда от обяснения. На микро-ниво свободата е ежедневен стремеж на всеки от нас. На макро-ниво тя е решение за много загадки за функционирането на обществото.

0

@joroangelov

 

 

 

Правителството твърди, че ще облага лихвите, защото по принцип е против данъчните преференции (друг е въпросът дали е данъчна преференция да не се облага лихва, която изцяло е изядена от инфлацията).

Хубаво е, че правителството твърди, че е против преференциите, проблемът с тази аргументация е, че немалко преференции са прокарани или увеличени от същото това правителство:

1

Кейнс и контекстът 4

DMS – единен дарителски номер

МФ: Работен проект на Закона за публичните финанси

Statement by the Eurogroup on Spain bailout

Krugmenistan vs. Estonia

Chancellor Schröder's Legacy: Germany's Leading Role in Weakening the Euro


Още – в туитър на @joroangelov